اهداف گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

براساس آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۰۸۶۰۱/ و مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ و به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، اهداف و وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است:

– تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد دانشگاه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌ها
– نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
– ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی دانشگاه
– نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستای کسب آمادگی برای ارزیابی بیرونی
– افزایش بهره­ وری با استفاده از فرایند نظام­ مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
– ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی دانشگاه
– تقویت زمینه­‌های پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان داخلی و بیرونی
– ارتقا و تضمین کیفیت نظام­ مند دانشگاه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ ای و بین المللی

 

رصد تمام برنامه های عملیّاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه:

حوزۀ ریاست:  روابط بین‌الملل

حوزۀ ریاست: دفتر ریاست و روابط عمومی

حوزۀ ریاست:  دفتر حقوقی

حوزۀ ریاست: مدیریّت برنامه، بودجه و تحوّل اداری و بهره‌وری

حوزۀ ریاست: مدیریّت حراست

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: مدیریّت آموزشی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ نفت و پتروشیمی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ مهندسی برق

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ فنی و مهندسی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ معماری و شهرسازی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ علوم پایه

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ ریاضی و علوم کامپیوتر

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری روستایی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ علوم ورزشی

حوزۀ آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی

حوزۀ آموزش: پردیس فنّاوری‌های نوین

حوزۀ پژوهش و فنّاوری:  معاونت پژوهشی

حوزۀ پژوهش و فنّاوری:  مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

حوزۀ پژوهش و فنّاوری:  مرکز رشد

حوزۀ پژوهش و فنّاوری: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 

حوزۀ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: فرهنگی

حوزۀ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: مرکز مشاوره و بهداشت و درمان

حوزۀ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: مدیر تربیّت بدنی

حوزۀ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: مدیر دانشجویی

حوزه معاونت اداری و مالی: مدیریت امور اداری

حوزه معاونت اداری و مالی: مدیریت امور مالی

حوزه معاونت اداری و مالی: مدیریت عمرانی