اهداف و وظایف شورای نظارت، ارزیابی

شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در بالاترين سطح با اهداف تحليل نظام مند و راهبري دانشگاه ها، ارتقاي کيفيت در زمينه مولفه هاي دروندادي، فرايندي و بروندادي موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و نهادينه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت تشکيل مي شود. وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به شرح زیر است:

– هدایت و راهبری فعالیت‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

– برررسی و تصویب طرح‎های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

– ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه

– تنظیم و تصویب دستورالعمل‎های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

– گزارش‎های نظارت و ارزیابی معاونت‎ها، دانشکده‎ها، واحدها و گروه‎های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش‎های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه ‎های بهبود کیفیت

– بررسی و ارزیابی طرح‎های و سیاست‎های راهبردی، توسعه رشته‎ ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‎های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه