تاریخچه

اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف دانشگاه و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردی برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده استدفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه در سال 1368 با عنوان ” دفتر نظارت و سنجش آموزش ” زير نظر معاونت آموزشی دانشگاه تأسيس و با مأموريت ارزيابی از نحوه تدريس اعضاء هيأت علمی شروع به کار نمود. در سال 1377 با ابلاغ آئين نامه تشکيل دفاتر نظارت و ارزيابی در دانشگاه ها به امضای وزير وقت محترم علوم، تحقيقات و فناوری، فعاليت های اين دفتر زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در حيطه وسيع تری توسعه يافت.

مديران گروه نظارت؛ ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگی آغاز تصدی پایان تصدی
          سيد محمود طالبيان 1367 1370
محمد رضا آهنچيان 1370 1373
عليرضا سليماني خيبري 1373 1378
فاقد مدیر 1378 1380
علی اکبر استاجی 1380 1381
فاقد مدیر 1381 1383
علی اکبر استاجی 1383 1386
رضا طیبی 1386 1392
حسن نودهی 1392 1393
امیرحسین کیذوری 1393 1398
علی اکبر عارفی جمال 1398 1400
سید محمدرضا عادل 1400 ادامه دارد