شورای راهبردی دانشگاه

مقدمه
به منظور تدوین، به روز رسانی، اجرا و پایش برنامه راهبردی موسسه، شورایی تحت عنوان “شورای راهبردی” تشکیل می شود. این شورا در راستای تحقق چشم انداز و ماموریت موسسه از طریق نهادینه سازی اهد اف و راهبرد ها در کلیه سطوح موسسه فعالیت نموده و مهمترین رکن راهبری و تصمیم گیری مرتبط با راهبرد موسسه ، خواهد بود. در سند برنامه راهبرد موسسه، کلیه اسناد باالدستی و اولویتهای راهبردی وزارت در هر مقطع زمانی مورد تاکید و هدف قرار می گیرد.

اهداف
-استفاده از خرد جمعی و نظر خبرگان
-ایجاد همسویی و هماهنگی بین سند برنامه راهبردی با سایر برنامه ها و واحد های موسسه
-افزایش مشارکت ذینفعان اصلی موسسه در تدوین، اجرا و پایش سند برنامه راهبردی
-عملیاتی نمودن اهداف موجود در اسناد فرادستی در خصوص علم، فناوری و نوآوری
-تالش د ر جهت تحقق اولویت های پنجگانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وظایف شورا
– تدوین و بروز رسانی برنامه راهبردی موسسه
– پیگیری ایجاد زیر ساخت های ارزیابی و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن برنامه و سند راهبردی
– ارایه سازوکارهای پایش برنامه راهبردی و ارایه گزارش حداقل 3 ماهه در این خصوص
– رصد و اعتبار سنجی گزارش درصد اجرایی شدن برنامه راهبردی برای ارایه به شورای موسسه، کمیته آمایش
آموزش عالی، هیات امنای موسسه و دفتر مربوطه در وزارت
– فرهنگ سازی جهت برنامه محور کردن و تفکر راهبری در مجموعه
– فعال کردن کار گروه های پژوهشی، آموزشی، نظارت و ارزشیابی و سایر کارگروه های مورد نیاز برای مدیریت
بهتر برنامه راهبردی موسسات بر اساس خرد جمعی و مشارکت کلیه عوامل اجرایی با نگاه تحول گرایانه

اعضای شورای راهبردی