معرفی رئیس گروه و شرح وظایف

مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 دکتر سیدمحمدرضا عادل

گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي

دانشکده : ادبیات وعلوم انسانی

تلفن : 05144012652 , 05144013363

ایمیل : sm.adel@hsu.ac.ir , smradel1976@yahoo.com

شرح وظایف مدیر: 

– نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

– هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  دانشگاه

– نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

– تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي رئيس دانشگاه

– نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه­ ها و دستوالعمل­ ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه

– مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه­ هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

– پيگيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي­ هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه

– فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي

– ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه: شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

– ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه(اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی) و واحدهاي فناور

– دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

– همکاری و هماهنگي­ لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

–  پیگیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه بر اساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌

– دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 2 و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت.

– تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های مؤسسه

– تحلیل و ارزیابی طرح­ ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائۀ آن به شورا

– توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

– سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.