توسعۀ کمّی و کیفی دانشکدۀ  نفت و پتروشیمی

 • ایجاد رشته و گرایش‌های جدید کارشناسی پرمتقاضی باتوجّه به نیازهای منطقه‌ای.
 • ایجاد رشته و گرایش‌های جدید تحصیلات تکمیلی پرمتقاضی باتوجّه به نیازهای منطقه‌ای.
 • ایجاد گروه‌های آموزشی بین رشته ای جدید.
 • جذب عضوﻫﯿأت علمی در رشته‌های موردنیاز دانشگاه و متناسب با نیازهای جامعه.
 • توسعۀ برنامه‌های میان‌رشته‌ای از طریق فراهم‌آوردن زمینه‌های همكاری بین‌دانشكده‌ای و ایجاد دوره‌های آموزشی و رشته‌های مشترک با دانشگاه‌های داخلی و خارجی.
 • برگزاری همایش‌های علمی منطقه ای، ملّی و بین‌المللی.
 • دعوت از متخصّصان ایرانی مقیم خارج از کشور و استادان خارجی برای تدریس فشرده و کوتاه‌مدّت و برگزاری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانس.
 • برگزاری کارگاه و ارائۀ سخنرانی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده در دانشگاه.
 • طرّاحی و راه‌اندازی کارگاه، آزمایشگاه و… .
 • جذب عضو هیأت علمی وابسته.
 • تعامل علمی اعضای هیات علمی دانشکده با  اساتید دانشگاه های خارجی  در قالب مقاله، طرح و دانشجوی مشترک.
 • گسترش قراردادهای پژوهشی با نگرش حل مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت.