افزایش دارایی و درآمدهای دانشگاه

 • تدوین برنامه و ارائه گزارش افزایش درآمد اختصاصی نسبت به اعتبارات عمومی
 • مبادله توافق‌نامه و تعامل با سازمان‌های حاکمیّتی کشور
 • تدوین نظام بودجه‌ریزی عملیّاتی
 • نظارت دقیق بر هزینه‌ها و درآمدهای دانشگاه

تحوّل اداری و بهره‌وری

 • تدوین برنامۀ جامع تأمین منابع انسانی دانشگاه.
 • طرّاحی نظام بهبود چرخۀ بهره‌وری و تضمین کیفیت در دانشگاه.
 • بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی کلان و تفصیلی دانشگاه.
 • تدوین برنامۀ بهبود و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه.
 • شناسایی و بهبود فرایندهای اداری و مالی دانشگاه.
 • مستندسازی و شفاف سازی فرایندهای اداری و مالی دانشگاه.
 • تهیّۀ بروشورهای ویژۀ افزایش بهره‌وری در دانشگاه(رابطۀ مدیر با کارکنان، استاد با دانشجو، بهینه‌سازی مخارج و…).
 • تدوین شرح وظایف پست های سازمانی مبتنی بر تشکیلات تفضیلی موسسه و تدوین حداقل توانمندی های لازم جهت تصدی هر پست سازمانی
 • پیاده سازی طرح های توانمندسازی پرسنل دانشگاه
 • تعامل با مدیریت مالی در خصوص رایزنی با واقفین و استفاده از سنّت حسنۀ وقف
 • تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی در راستای تحلیل مستمر محیطی دانشگاه و عملکرد کلان برنامه راهبردی دانشگاه با همکاری گروه نظارتف ارزیابی و تضمین کیفیت
 • تدوین برنامه راهبردی دوره بعدی ( پنج ساله نهم)

ساماندهی و یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه

 • تدوین نظام جامع آماری کلان دانشگاه
 • رصد آماری سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه(سیستم آموزش در حوزه دانشجویان شاغل به تحصیل ، پذیرفته و دانش آموخته ، کارگزینی دانشگاه در حوزه پرسنلی و  حق التدریس(مکاتبه ای) ) به صورت نیم سالانه جهت به‌‎روزرسانی آمار و اطّلاعات دانشگاه
 • همکاری با سازمان ها و نهاد های مرجع (نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و کمیته آمار بخشی وزارت متبوع  ( رابط دانشگاه در موسسه ) ، سامانه آموزش عالی استان (ساعا) ، هیأت نظارت استان ، فرمانداری و  … ) در جهت  ساماندهی و یکپارچه سازی تهیه و ارائه گزارشات آمار ثبتی و جمعی کلی دانشجویی و پرسنلی
 • همکاری با کلیه حوزه های درون دانشگاهی ( زیر مجموعه های حوزه ریاست  و کلیه معاونت ها و دانشکده ها ) جهت تهیه و ارائه گزارشات آمار ثبتی و جمعی کلی دانشجویی و پرسنلی در راستای ساماندهی و یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه