توسعۀ آموزش‌های الکترونیکی و آزاد

  • گسترش دوره های آموزش آزاد مجازی با تاکید بر کارآفرینی و مهارت افزایی.
  • طرّاحی و اجرای دوره آموزش‌های آزاد مهارت محور اشتغالزای حضوری.
  • برگزاری دوره­های مشترک دانشگاه با سایر سازمان­ها.
  • درآمدزایی آموزش‌های مهارت محور.
  • پیگیری و اخذ مجوز رشته های پرمتقاضی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد
  • ارتقای سامانه ها و خرید نرم افزارهای مرتبط با آموزش های آزاد و یادگیری الکترونیکی
  • تجهیزات مرتبط با یادگیری الکترونیکی و آموزش های آزاد