تدوین و اجرای برنامه جامع تحول اداری به منظور تحقق شعار “شفافیت، چابک سازی، کارآمدی”

  • مستند نمودن فرآیندها و زیرفرآیندها جهت ایجاد شفافیت در فرآیندها.
  • تسهیل و سبک سازی فرآیندها جهت تسهیلگری و چابک سازی.
  • تغییر رویکرد حوزه اداری از وظیفه محوری به فرآیند محوری جهت زنجیره شدن مجموعه فعالیتها و فرآیندها.
  • برنامه ریزی در جهت برگزاری سفرها و اردوهای جمعی کارکنان با هدف تقویت روحیه نشاط سازمانی
  • استفاده حداکثری از ظرفیت های واحدهای فناور مرکز رشد جهت رفع نیازهای فناورانه دانشگاه.
  • اصلاح  الگوی کشت در فضای سبز دانشگاه با رویکرد کاهش مصرف آب و درآمدزایی و استفاده از گیاهان نافع و دارویی.
  • ایجاد گلخانه چندمنظوره آموزشی، پژوهشی، کشاورزی در صورت تامین آب. ( منوط به تامین اعتبار)
  • ارتقای نرم‌افزارهای مربوط (حقوق و دستمزد، حضور و غیاب  کارگزینی، ایجاد فرم در خواست  تعمیرات و تأسیسات و خدمات).
  • افزایش سطح رضایت مندی کارکنان از امکانات رفاهی، ایجاد فضای نشاط، متعادل‌سازی و شفاف‌سازی مزایای دانشگاهیان برپایه عدالت اجتماعی.
  • همکاری با معاونت پژوهشی جهت توسعه ساختار اداری جهت ارتقای ساختارهای مرتبط با حوزه فناوری ازقبیل راه اندازی پارک علم و فناوری، را ه اندازی کارگزاری حوزه پژوهش و فناوری، توسعه مراکز نوآوری در صنایع بزرگ با همکاری دانشگاه، تشکیل شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و جهاد دانشگاهی.