تدوین و اجرای برنامه جامع تحول مالی

  • محاسبۀ بهای تمام شده خدمات در راستای برنامۀ حسابداری تعهّدی پس از اجرای بودجه ریزی عملکردی