گسترش ورزش همگانی و قهرمانی

  • رشد لوازم و تجهیزات اماکن و تأسیسات ورزشی.
  • افزایش مشارکت دانشجویی در فعالیّت‌های ورزشی.
  • افزایش و تنوع‌بخشی به فعالیّت‌ها و رویدادهای ورزشی (همگانی – قهرمانی).
  • افزایش مشارکت کارکنان در فعالیّت‌ها و برنامه‌های ورزشی.
  • تهیّۀ آئین‌نامه و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه.