جذب و پذیرش  از هسته‌های تحقیقاتی و مؤسّسات فنّاور

  • جذب و پذیرش هسته‌های تحقیقاتی و ﻣؤسسات فنّاور.
  • جذب و پذیرش واحدهای تحقیق و توسعۀ مشترک با صنایع.

حمایت از هسته‌های تحقیقاتی و ﻣﺆسّسات فنّاور

  • شرکت در نمایشگاه‌های تخصّصی.
  • شرکت واحدهای فنّاور در دوره‌های آموزشی.
  • تلاش برای اخذ و اعطای تسهیلات به هسته‌های تحقیقاتی و واحدهای فنّاور.

تجاری‌سازی و توسعۀ همکاری با نهاد‌ها و مراکز علمی و اقتصادی و صنعتی در سطح منطقه‌ای، ملّی و بین‌المللی

  • ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه.
  • امضای تفاهم‌نامه همکاری با سایر مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری.
  • مشارکت در جشنواره‌های معتبر داخلی و بین‌المللی با محوریّت تجاری‌سازی دانش.