افزایش فعالیّت‌های مشاوره‌ای

  • گسترش خدمات مشاوره ای در خوابگاه‌ها.
  • استمرار طرح کارنامۀ سلامت روان دانشجویان و گسترش استفاده از ظرفیّت‌های طرح کارنامۀ سلامت روانی و تحلیل داده.
  • برگزاری مستمر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مهارتهای زندگی ویژۀ دانشجویان.
  • توسعۀ ارئۀ خدمات مشاوره با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مرتبط با فنّاوری اطّلاعات(مانند ارائۀ مشاوره برخط، تلفنی، ارسال پیامک و…).
  • ارائۀ خدمات مشاوره به خانواده های جامعه دانشگاهی و شهروندان.
  • طرّاحی و اجرای سازوکارهای مناسب به منظور بهره‌گیری از ظرفیّت دانشجویان، استادان و کارکنان در راستای ارتقای بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی.
  • بهسازی و توسعۀ فضای فیزیکی مراکز مشاورۀ دانشجویی.