ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی( 1401-1400 ):

از روز شنبه تاریخ 1401/02/17 تا روز جمعه تاریخ 1401/02/30