هفتاد و سومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری در روز سه شنبه مورخ  1401/09/08 در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.