کارشناسان گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری به همراه سرکار خانم دکتر جمشیدی عضو محترم شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 از خوابگاه دانشجویی دخترانه بهار بازدید کردند.

در این بازدید کلیه مسائل مربوطه اعم از وضعیت بهداشت و نظافت اتاق ها، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و …،  تناسب افراد مستقر در اتاق ها با فضای موجود، امکانات و تجهیزات رفاهی و ورزشی مستقر در خوابگاه، فضا و امکانات سالن مطالعه و اتاق تلویزیون، سیستم های گرمایشی و سرمایشی خوابگاه، وضعیت کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه، عملکرد متصدیان و سرپرستان خوابگاه و تاسیسات و… مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضمن گفت و گو با دانشجویان و آشنایی با مسائل و مشکلات آنان از نزدیک، نقطه نظرات آنان در قالب پرسشنامه و به صورت مکتوب جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.