با شروع بازه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی (1402-1401) از روز شنبه تاریخ 1401/10/17 جناب آقای دکتر سید محمدرضا عادل مدیر محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و همکاران و اعضای محترم شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت با حضور در حوزه های امتحانی بر کیفیت برگزاری امتحانات نظارت کردند. در این بازدیدها حضور به موقع استاد مربوطه در جلسه امتحان، بررسی کارت ورود به جلسه امتحان، رعایت آیین نامه برگزاری آزمون (زمان شروع و پایان جلسه امتحان، زمان متناسب برای پاسخگوئی به سوالات و..)، پیش بینی محلی برای نگهداری وسایل شخصی دانشجویان به تفکیک دانشجویان پسر و دختر، انطباق رفتار مراقبین با وظایف خود، وضعیت گرمایش و سرمایش در زمان برگزاری امتحانات، آرامش و سکوت در زمان برگزاری امتحانات، وضعیت تایپ سوالات و تکثیر آنها و داشتن سربرگ امتحانات، حضور و غیاب دانشجویان در جلسات امتحانی به همراه امضا، رسیدگی به تخلفات امتحانی مشاهده شده، اعلام مدت زمان برگزاری هر امتحان در سربرگ سئوالات امتحانی و… مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.