ارزشیابی پایین به بالا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در قالب 9 فرم به شرح ذیل صورت می پذیرد.
( ارزشیابی معاونت آموزشی توسط مدیران- ارزشیابی مدیر آموزشی توسط مدیران و کارمندان حوزه و روسای ادارات آموزش- ارزشیابی مدیر تحصیلات تکمیلی توسط مدیران و کارمندان حوزه-ارزشیابی ریاست دانشکده توسط مدیران گروه ها- ارزشیابی ریاست دانشکده توسط اعضای هیات علمی- ارزشیابی مدیر گروه توسط اعضای هیات علمی گروه )
و در ابتدای هر ترم شروع و به دانشکده ها و حوزه ها اطلاع رسانی می گردد.