در روز دوشنبه 1402/07/17 ساعت (11/30-10) جلسه ای مشترک با واحد مدیریت عمرانی دانشگاه در خصوص بررسی شیوه نامه تدوین سند برنامه راهبردی دانشگاه برگزار گردید.