دومین جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در روز یکشنبه تاریخ 1402/09/5 در ساعت (11/30-10) در سالن اجتماعات اداری سازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.