اطلاعیه سی و پنجمین ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی (1403-1402)