بازدید و ارزیابی نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه در تاریخ 1402/10/23

امتحانات پایان ترم، خروجی و حاصل تلاش چندین ماهه تمامی كاركنان، مدرسان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان می‌باشد؛ كه می‌توان از آن به عنوان شاخصی برای میزان فراگیری و آشنایی دانشجویان با دروس ارائه شده و نیز سنجش کیفیت آموزشی دانشگاه در هر ترم تحصیلی یاد کرد. بنابراین طبق شرح وظایف گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛ مبنی بر نظارت دقیق و مستمر بر امتحانات پایان ترم، این گروه نظارت و ارزیابی از نحوه برگزاری این امتحانات را در اولویت كاری خود قرار داده و با حضور کارشناس مسئول محترم گروه در تمامی جلسات امتحانی روند برگزاری امتحانات پایان ترم را مورد ارزیابی قرار میدهد.
این امر در روز اول برگزاری امتحانات به تاریخ 1402/10/23 در 5 دانشکده انجام گرفت.
و همچنین در روز هفتم برگزاری امتحانات به تاریخ 1402/10/30 در 6 دانشکده صورت گرفت.
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراتب تقدیر و تشکر خود را به تمام کارکنان و اعضای هیأت علمی محترم دانشگاه حکیم سبزواری که با حضور فعال و به کارگیری تمام توان سعی در برگزاری هر چه بهتر امتحانات دارند، اعلام می­‌نماید. امید است با همکاری هر چه بیشتر بخش‌های مختلف دانشگاه و حرکت در جهت رفع چالش‌ها و موانع موجود و نیز ارتقا توانمندی‌های موجود شاهد رشد و شکوفایی روز افزون دانشگاه حکیم سبزواری باشیم.