در روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 جلسه ای در خصوص سامانه سجاد ( ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه ها ) با حضور معاون محترم دانشجویی و مدیر محترم نظارت و ارزیابی و سایر همکاران برگزار شد.