در روز سه شنبه مورخ 1402/12/01 جلسه ای در خصوص کارشناسی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در ترم گذشته با حضور اعضای محترم کمیته ارزیابی دانشگاه برگزار شد.