کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

وظایف و اختیارات کارگروه‎های تخصصی:

– طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

– همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی موسسه

– طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت موسسه

– همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن

– تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی موسسه به منظور ارتقای کیفیت

– بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت
اعضای کارگروه تخصصی