وظایف هیات رئیسه شورا

وظایف رییس، نائب رییس و دبیر شورا برگرفته از اساسنامه شورای صنفی کارمندان به شرح ذیل می باشد:
وظایف هیات رئیسه شورا:
– دریافت طرحها و پیشنهادات رسیده و ارائه به کمیته های ذیربط
– دریافت مصوبات کمیته ها و منظور نمودن آنها در دستور کار شورای عمومی
– ارائه مصوبات شورای عمومی نمایندگان به معاون اداری و مالی و دیگر مسئولین مربوطه دانشگاه و کمیته های ذیربط
وظایف رئیس و نائب رئیس شورا:
– برقراری نظم و نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات جلسات
– ارائه گزارش مختصری از فعالیت کمیته ها و مصوبات آنها به شورای عمومی نمایندگان
– ارسال مصوبات شورا به مراجع ذیصلاح و کمیته های مربوط
– پیگیری در خصوص اجرای مصوبات شورا
در غیاب رئیس شورا وظایف او را نائب رئیس انجام می دهد.
وظایف دبیر شورا:
– دعوت از نمایندگان جهت شرکت در شورای عمومی
– قرائت دستور کار جلسات
– تهیه صورتجلسات شورای عمومی