صورتجلسات

مجموعه صورتجلسات دوره هفتم شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

اوّل دوّم سوّم چهارم
پنجم ششم هفتم هشتم
نهم دهم یازدهم دوازدهم
سیزدهم چهاردهم پانزدهم شانزدهم
هفدهم هجدهم نوزدهم بیستم
بیست و یکم بیست و دوم بیست و سوم بیست و چهارم
بیست و پنجم بیست و ششم بیست و هفتم بیست و هشتم
بیست و نهم سی ام سی و یکم سی و دوم
سی و سوم سی و چهارم سی و پنجم سی و ششم
چهلم