کارگروه ورزش وتفریحات …

کارگروه ورزش وتفریحات سالم شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

شرح وظایف کارگروه:

1-     – پیگیری اولیه مطالبات قانونی اعضاء در حوزه ورزش  و فعاليت هاي تربيت بدني .

2-     ترغيب كاركنان به فعاليت هاي ورزشي از طريق ارتقاء دانش عمومي در حوزه ورزش.

3-     پيشنهاد و پيگيري تهيه گزارش سنجش شاخص سلامت جسماني اعضاء و ارائه نورم هاي استاندارد به حوزه ذي ربط پس از تصويب در شوراي مركزي

4-     پيگيري جهت تخصيص بسته هاي حمايتي و تشويقي جهت تر غيب كاركنان به فعاليت هاي بدني

5-     پيگيري توسعه فعاليت هاي ورزشي  در بين كاركنان دانشگاه

6-      تشویق همکاران دانشگاهی برای مشارکت در برنامه های گروهی و کمک به ایجاد روحیه ی همبستگی،دوستی و تعامل بین خانواده های کارکنان.

7-     ارائه پيشنهادات كاربردي و قابل اجراء در زمينه بهينه سازي ورزش كاركنان.

8-      پیگیری جهت استفاده مناسب همکاران  و خانواده ها از مکانهای دانشگاه

9-     ارائه و طرح گزارش  پیگیری های کارگروه در جلسات شورای مركزي

10- انجام سایر امور محوله كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي گردد .