كارگروه اداري، حقوقي

كارگروه اداري و حقوقي شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

شرح وظایف کارگروه:

1- پیگیری مطالبات قانونی اعضاء که ماهیت اداری یا حقوقی دارد.

2- بررسی درخواست های اداری و حقوقی کارکنان که از شورای صنفی به کارگروه ارجاع شده است.

3- برگزاری جلسات با مدیریت ها و دوایر مختلف دانشگاه جهت پيگيري درخواست های کارکنان پس از تاييد و تصويب موضوع در شوراي مركزي .

4- ارائه و طرح گزارش  پیگیری های کارگروه در جلسات شورای مركزي.

5- ايفای وظايف نمايندگی کارکنان درکليه موارد اداری-حقوقی در دانشگاه.

6- تلاش در جهت  ايجادوحدت رويه در اتخاذ مواضع اداری-حقوقی يکسان درسطح دانشگاه.

7- مطالعه و جمع آوری قوانين و مقررات ناظر و حاکم بر آیین نامه ها و مقررات اداری و حقوقی جهت حفظ حقوق اعضاء.

8-تحليل و تفسير قوانين و مقررات اداري حسب درخواست شوراي مركزي.

10-     تهیه گزارشهای لازم و انجام سایر امور محوله كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي گردد .