كارگروه اموراستخدامي ….

كارگروه اموراستخدامي و حقوق مزایای شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

شرح وظایف کارگروه:

1-     پیگیری مطالبات قانونی اعضاء که ماهیت اداری یا استخدامي دارد( صدور احكام ،تبديل وضع ،ارتقاءرتبه و شغلي و ترفيع و …).

2-     پیگیری مصوبات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورخ 27/12/1390 بعداز تصویب در هیات امنای دانشگاه.

3-     پیگیری تطبيق دوره های آموزش طي شده توسط کارکنان با مصوبات آموزش دانشگاه .

4-     پیگیری مطالبات آیین نامه های استخدامی ایثارگران

5-     پاسخ گویی به سئوالات  استخدامی و حقوق ومزایا که به شورای صنفی رسیده است.

6-      بررسي  پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدامی اعضاء و همچنين مطالبات  بازنشستگان  و ارائه گزارش به شوراي مركزي

7-     ارائه و طرح گزارش  پیگیری های کارگروه در جلسات شورای مركزي

8-     انجام سایر امور محوله كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي گردد .