كارگروه امور فرهنگی

كارگروه امور فرهنگی شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

 

شرح وظایف کارگروه:

1-    پيگيري مطالبات قانونی اعضاء كه ماهيت فرهنگي  دارد.

2-     پيشنهاد تقويم فرهنگي سالانه به  شورا مركزي .

3-     ارائه مشاوره در خصوص مراسم هاي مختلف فرهنگي

4-     مطالعه و ارائه پيشنهادات لازم جهت تقويت  توانمنديهاي كاركنان در اشاعه ظرقيت هاي فرهنگي دانشگاه

5-     بررسي نارسايي ها و محدويت هاي فرهنگي كاركنان دانشگاه و ارائه گزارش مربوط به شوراي مركزي

6-     پيگيري و انتقال پيشنهادات و انتقادات كاركنان در حوزه فرهنگي جهت اخذ تصميمات لازم و اصلاح امور

7-     ارائه و طرح گزارش  پیگیری های کارگروه در جلسات شورای مركزي

8-     انجام سایر امور محوله كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي گردد .