کارگروه روابط عمومی…

کارگروه روابط عمومی و اطلاع رساني شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

 

شرح وظایف کارگروه:

1-پيگيري مطالبات قانونی اعضاء كه ماهيت آگاهي بخشي و اطلاع رساني  دارد.

2- كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ شورا به‌ اعضا ومدیران دانشگاه.

3-گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههاي‌ اعضاء  ، در زمينه‌ فعاليتهاي‌ شورا.

4-تلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ اعضاء و مديران‌دانشگاه  و زمينه‌سازي ‌براي‌ برقراري‌ ارتباط  بين‌ آنان‌

5-ارائه گزارش عملكرد شوراي صنفي در سايت پس از تاييد اعضاي شوراي مركزي

6-ارتباط موثر با سایر شوراهای صنفی دانشگاهها به منظور تبادل اطلاعات و تجربه.

7-تدوين و انعكاس مطالب قابل استفاده در  فضاي مجازي و يا مكتوب  به منظور معرفي هرچه بهتر شورا (با هماهنگي با دبير شورا)

8-جمع بندي نتايج بدست آمده از نظر سنجي هاي به عمل آمده در سايت  و ارائه مطالب به شوراي مركزي

9-تهيه گزارش هاي عملكرد دور ه اي از فعاليت هاي روابط عمومي.

10- اداره و به روز رساني وب سايت شوراي صنفي بر اساس سياست هاي ابلاغي از سوي شوراي مركزي

11-ارائه و طرح گزارش  پیگیری های کارگروه در جلسات شورای مركزي

12-انجام سایر امور محوله كه از طرف شوراي مركزي تعيين مي گردد .