برگزاری جلسه با نماینده مجلس جناب آقای دکتر محبی    (تصویر)

برگزاری جلسه بابت افزایش 50 درصد حقوق کارکنان

ششمین جلسه   پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی(14 بهمن 98)    تصویر

پنجمین جلسه شورای صنفی(10 آذر 98)

سومین و چهارمین جلسه(11 و19 آبان 98)