جلسه ی اعضای شورای صنفی کارمندان  با مدیر محترم دفتر ریاست دانشگاه و روابط عمومی در مورخ 29 آذر 1401 درخصوص بعضی از مطالبات صنفی کارکنان در محل سالن جلسات معاونت اداری و مالی برگزار گردید.

در این دیدار موضوعاتی چون فوق العاده مدیریت ، پاداش های مناسبتی ویژه ی شب یلدا و حضور همرکاران در دوره های ضمن خدکت و ارگاههای آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.