در تاریخ 8 خرداد 1402 جلسه هم اندیشی اعضای شورای صنفی کارمندان دانشگاه  با حوزه پردیس علم و فناوری در خصوص معرفی و بیان اهداف، ماموریت و رسالت پردیس علم و فناوری دانشگاه و استفاده از تجربیات و ارتباطات اعضای محترم شورا در جهت توسعه پردیس برگزار شد.