اعضای شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

جلسه سی و هفتم

دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

اعضای حاضر درجلسه:

حمید جوادیان

هادی کیخسروی