جلسه ی اعضای شورای صنفی کارمندان با مدیر محترم اداری دانشگاه

این جلسه روز چهارشنبه 20 دی ماه 1402 در سالن جلسات معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار گردید که پس از ارائه ی گزارش مدیر محترم اداری  پیرامون فعالیت های انجام شده در حوزه ی مدیریت اداری، اعضای جلسه در خصوص مباحث مهم اداری و رفاهی مربوط به مطالبات صنفی کارمندان به بحث و تبادل نظر پرداختند.