کرسی ترویجی
شاخصه های تاریخنگاری نخستین اخباری مکتب عراق : عامر شعبی(م۱۰۴ق)
ارائه دهنده: دکتر زینب امیدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری )
ناقدان:
دکتر لیلا نجفیان رضوی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی)
دکتر یعقوب تابش (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
دبیر جلسه:
دکتر علی یحیایی (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
تاریخ شنبه ۲۲ /۰۹ /۱۳۹۹
ساعت ۱۲_ ۱۴
لینک شرکت در جلسه

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-qpr-q4q