در خرداد سال 1400 سه کرسیس ترویجی و نوآوری در دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد:

1- کرسی ترویجی نقدی بر نظریه جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع در تاریخ پنجم خرداد  توسط عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات جناب آقای دکتر حکیمی صدر برگزار شد.

2- کرسی ترویجی؛ عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان: *تحلیل تفسیری استرجاع به مثابه آیه ای برای زندگی* 🔹ارائه دهنده: دکتر محمد مصطفائی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری 🔹ناقد: دکتر فرزاد دهقانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری 🔹مدیر جلسه: دکتر جواد سلمان زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری 🔹زمان: سه شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 18 الی 20

3-نخستین کرسی نوآوری با عنوان:”سبک تفسیری جغرافیایی در اماکن قرآن کریم و تاثیر آن بر عصری نگری فهم”

🔹ارائه دهنده :دکتر سیده سمیه خاتمی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

🔹پنج شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۳:۳۰