علوم تربيتي


 

نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی و گرایش

محل و تاریخ تولد 

سمت

مرتبه

زمینه ی پژوهشی 

 وضعیت پژوهشی

 رایانامه

شماره تماس

دکتر بهرامی، فاطمه

 دکتری روانشناسی تربیتی

 سبزوار-1351

عضو هیأت علمی

استادیار

 روانشناسی تربیتی ،خانواده ،مسائل اشتغال

3مقاله علمی پژوهشی- 2طرح پژوهشی- 3 مقاله همایش داخلی

 F.bahrami50@gmail.com

3143

دكتر رمضانی، ولی الله

دکتری مردم شناسی

سبزوار-1350

عضو هیأت علمی

استادیار

انسان شناسی ،جامعه شناسی

4مقاله همایش داخلی– 1کتاب تالیفی -3مقاله علمی پژوهشی

 VRamezani@yahoo.com

دكتر نودهي، حسن

 دکتری مدیریت آموزشی

 سبزوار-1352

عضو هیأت علمی

استادیار

 مدیریت آموزش عالی

4مقاله ISC  -1 مقاله ISI– 2 مقاله همایش داخلی

Hassan_nodehi@yahoo.com

2650

دكتر شاره، حسين

 دکتری روانشناسی بالینی

 سبزوار-1360

مدیر گروه

استادیار

 روانشناسی بالینی ،خانواده ،اعتیاد ،نوجوانی

1کتاب تالیف – 1 کتاب ترجمه – 30 مقاله علمی پژوهشی- 24مقاله همایش (داخلی و خارجی)-4طرح پژوهشی

 hsharreh@yahoo.com.au

3057

دکتر کیذوری، امیرحسین

 دکتری آموزش عالی

 تهران-1352

معاون گروه

استادیار

 برنامه ریزی ، اعتبارسنجی ،تدریس یادگیری در آموزش عالی،آموزش و به سازی منابع انسانی

2کتاب تالیفی -5 مقاله علمی پژوهشی -1مقاله علمی ترویجی  – 1 مقاله همایش داخلی

 akayzouri@gmail.com

3193

دکتر باقری نیا، حسن

 دکتری فلسفه ی تعلیم و تربیت

 تهران-1355

رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

استادیار

 فلسفه تعلیم وتربیت ، تعلیم وتربیت اسلامی

2مقاله علمی پژوهشی- 4مقاله کنفراس داخلی

 hassanbagherinia@yahoo.com

3058

 دکتر محبی امین، سکینه

 دکتری برنامه ریزی درسی

 مشهد-1362

 حق التدریس

 مدرس

 برنامه ریزی ،مسائل آموزش و پرورش ،مدیریت آموزشی

 3مقاله علمی پژوهشی -1 مقاله علمی ترویجی – 6مقاله کنفراس داخلی -1 مقاله کنفراس خارجی – 4طرح پژوهشی

 aminehmohebi@gmail.com

 3057

 دکتر نامنی، ابراهیم

 دکتری مشاوره

 سبزوار-1357

 حق التدریس

 مدرس

 خانواده ،ازدواج ، اعتیاد

 1 مقاله ISI

 ENcounseling-79@gmail.com

 –