امور مالی


جهت اطلاع از شهریه دانشجویان به لینک های زیر مراجعه نمایید :

.

.

شهریه دانشجویان خارجی  در تمام مقاطع سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

شهریه  مقطع کارشناسی (شبانه) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد ( شبانه ) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد ( مجازی ) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد ( پردیس ) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

شهریه مقطع دکتری ( پردیس ) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

.

 

شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان پردیس خودگردان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه مقطع دکتری دانشجویان پردیس خودگردان سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان یادگیری الکترونیکی (مجازی) سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شهریه کلیه مقاطع دانشجویان بین الملل سال تحصیلی ۹۷-۹۶