رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  دکتری

۵۴

ردیف عنوان رشته گرایش گروه آموزشی عنوان دانشکده
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
۲ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
۳ زبان و ادبیات عرب ———— زبان و ادبیات عرب الهیات و معارف اسلامی
۴ ژئومورفولوژی ———— آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
۵ آب و هواشناسی ———— آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
۶ ریاضی آنالیز ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۷ ریاضی جبر ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۸ شیمی شیمی معدنی شیمی علوم پایه
۹ فیزیک هسته ای فیزیک علوم پایه
۱۰ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی
۱۱ فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی
۱۲ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
۱۳ مهندسی مواد و متالورژی ———— مهندسی مواد فنی و مهندسی
۱۴ مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک مهندسی برق و کامپیوتر
۱۵ مهندسی پزشکی بیوالکتریک مهندسی پزشکی مهندسی برق و کامپیوتر

 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  کارشناسی ارشد

ردیف عنوان رشته گرایش گروه آموزشی عنوان دانشکده
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
۲ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
۳ پژوهش علوم اجتماعی ———— علوم تربیتی ادبیات و علوم انسانی
۴ آموزش زبان انگلیسی ———— زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات و علوم انسانی
۵ زبان و ادبیات فرانسه ———— زبان و ادبیات فرانسه ادبیات و علوم انسانی
۶ زبان و ادبیات عربی ———— زبان و ادبیات عرب الهیات و معارف اسلامی
۷ مترجمی زبان عربی ———— زبان و ادبیات عرب الهیات و معارف اسلامی
۸ تاریخ تاریخ تشیع علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع الهیات و معارف اسلامی
۹ علوم قرآن و حدیث ———— علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع الهیات و معارف اسلامی
۱۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی ———— فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی
۱۱ فلسفه و حکمت اسلامی ———— فلسفه و حکمت اسلامی الهیات و معارف اسلامی
۱۲ حقوق خصوصی ———— حقوق الهیات و معارف اسلامی
۱۳ آب و هواشناسی آب و هواشناسی محیطی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
۱۴ ژئومورفولوژی آمایش محیط آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی جغرافیا و علوم محیطی
۱۵ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ———— برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و علوم محیطی
۱۶ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و علوم محیطی
۱۷ علوم و مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت تنوع زیستی محیط زیست جغرافیا و علوم محیطی
۱۸ علوم و مهندسی محیط زیست آلودگی های محیط زیست محیط زیست جغرافیا و علوم محیطی
۱۹ آمار آمار ریاضی آمار ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۰ ریاضی محض جبر ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۱ ریاضی محض آنالیز ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۲ ریاضی محض هندسه (توپولوژی) ریاضی محض ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۳ ریاضی کاربردی  ———— ریاضی کاربردی ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۴ ریاضی کاربردی آنالیز عددی ریاضی کاربردی ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۵ ریاضی کاربردی بهینه سازی ریاضی کاربردی ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۶ علوم تصمیم و مهندسی دانش ———— علوم کامپیوتر ریاضی و علوم کامپیوتر
۲۷ ژئوفیزیک ژئومغناطیس فیزیک علوم پایه
۲۸ ژئوفیزیک گرانی سنجی فیزیک علوم پایه
۲۹ شیمی شیمی فیزیک شیمی علوم پایه
۳۰ شیمی شیمی آلی شیمی علوم پایه
۳۱ شیمی شیمی معدنی شیمی علوم پایه
۳۲ شیمی شیمی تجزیه شیمی علوم پایه
۳۳ فیزیک حالت جامد فیزیک علوم پایه
۳۴ فیزیک هسته ای فیزیک علوم پایه
۳۵ فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها فیزیک علوم پایه
۳۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی زیست شناسی علوم پایه
۳۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی زیست شناسی علوم پایه
۳۸ زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک زیست شناسی علوم پایه
۳۹ رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی رفتار حرکتی علوم ورزشی
۴۰ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی
۴۱ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضی فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی
۴۲ مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی مدیریت ورزشی علوم ورزشی
۴۳ مهندسی عمران سازه مهندسی عمران فنی و مهندسی
۴۴ مهندسی عمران مدیریت ساخت** مهندسی عمران فنی و مهندسی
۴۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
۴۶ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
۴۷ مهندسی پزشکی بیومکانیک مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
۴۸ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد فنی و مهندسی
۴۹ مهندسی مواد مواد مرکب مهندسی مواد فنی و مهندسی
۵۰ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک** مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق و کامپیوتر
۵۱ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق و کامپیوتر
۵۲ مهندسی برق سیستم های قدرت مهندسی برق قدرت مهندسی برق و کامپیوتر
۵۳ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی مهندسی برق قدرت مهندسی برق و کامپیوتر
۵۴ مهندسی پزشکی بیوالکتریک مهندسی پزشکی مهندسی برق و کامپیوتر
۵۵ مهندسی مکاترونیک ———— مهندسی مکاترونیک مهندسی برق و کامپیوتر
۵۶ مهندسی معماری ———— مهندسی معماری مهندسی معماری و شهرسازی

 ** پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک و مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت علاوه بر دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان در دوره الکترونیکی (مجازی) نیز وجود دارد .

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397