فرم های کارشناسی ارشد

تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

 

کاربرگ های پایان نامه:

.

فرم ۱۰۱ :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال) سوگندنامه پایان نامه
فرم ۱۰۲ :  کفایت و تاییدیه ی پایان نامه صفحه عنوان به فارسی
فرم ۱۰۳ :  نمرات حضور و مقالات صفحه عنوان به انگلیسی
فرم ۱۰۴ :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه چکیده فارسی
فرم ۱۰۵ :  ارزشیابی و صورت جلسه ی دفاع چکیده انگلیسی
فرم ۱۰۶ :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی اصالت پایان نامه
 فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه
مجوز بهره برداری از پایان نامه
فرم صلاحیت عمومی (ویژه دانشجویان استعداد درخشان)

 

 

 

 

کاربرگ های آموزشی:

کار.

فرم ۱۲۱ : درخواست تمدید سنوات
فرم ۱۲۲ : درخواست مرخصی تحصیلی
فرم ۱۲۷ : درخواست مهمانی
فرم ۱۲۷/۲ : درخواست مهمان درس
تسویه حساب
کمیسیون موارد خاص

 

 

 


دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

 

فرم مخصوص معدل برای متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دکتری :

فرم معدل دوره دکتری

 

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397