کمیته منتخب

اعضای کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه:

 

۱-   دکتر علیرضا قدسی                    رئیس کمیته ( مدیر امور آموزشی)

۲-   میترا حسین زاده                          دبیر کمیته (کارشناس امتحانات)

۳-    سیدمهدی ضیایی                        عضو کمیته (معاون مدیر آموزشی)

۴-    محمود پارسی نژاد                       عضو کمیته (رئیس آموزش دانشکده ادبیات)

۵-    علی اصغر استاجی                       عضو کمیته (رئیس آموزش دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

۶-    جواد جمال آبادی                       عضو کمیته (رئیس آموزش دانشکده جغرافیا و علوم محیطی)

۷-   علیرضا عباسی صدر                    عضو کمیته (رئیس آموزش دانشکده فنی مهندسی)

 

اختیارات کمیته منتخب شورای آموزشی:

 

این کمیته مسئول رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان کارشناسی است و معمولا هر دو هفته یکبار برگزار می شود.

۱-    بررسی درخواست های مرخصی پس از اتمام مهلت قانونی

۲-    بررسی درخواست های حذف ترم پس از اتمام مهلت قانونی

۳-    بررسی درخواست های ثبت وضعیت تحصیلی سنوات گذشته دانشجویان

۴-    رسیدگی به تخلفات و اشتباهات سهوی کاربران آموزشی دانشگاه

۵-    بررسی درخواست های حذف درس یا دروس به سبب مشکلات متعدد

۶-    بررسی درخواست های اصلاح نمرات اساتید

۷-    افزایش سنوات دانشجویان در قالب مقررات

۸-    بررسی درخواست های فراغت از تحصیل پیش ترم

۹-    بررسی درخواست های اصلاح کد دروس بر پایه نظارت گروه های آموزشی

۱۰- بررسی درخواست های اعاده به تحصیل دانشجویان راکد در بازه و قالب مقررات آموزشی

۱۱- بررسی هرگونه درخواست طرح مشکل آموزشی دانشجویان غیر از موارد فوق

 

فرآیند کمیته منتخب شورای آموزشی:

 

۱-    ثبت درخواست طرح مشکل آموزشی در پورتال دانشجو

۲-    اظهار نظر دانشکده

۳-    اظهار نظر گروه آموزشی

۴-    بررسی مشکل توسط مدیریت آموزشی

۵-    طرح در جلسه کمیته منتخب شورای آموزشی

۶-    اعلام و ثبت رای کمیته منتخب شورای آموزشی در پورتال دانشجو

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397