کميته منتخب

اعضای کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه:

 

1-   دکتر عليرضا قدسي                    رئیس کمیته ( مدير امور آموزشي)

2-   میترا حسین زاده                          دبیر کمیته (کارشناس امتحانات)

3-    سیدمهدی ضیایی                        عضو کمیته (معاون مدير آموزشي)

4-    محمود پارسی نژاد                       عضو کمیته (رئيس آموزش دانشکده ادبيات)

5-    علی اصغر استاجی                       عضو کمیته (رئيس آموزش دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر)

6-    جواد جمال آبادی                       عضو کمیته (رئيس آموزش دانشکده جغرافيا و علوم محيطي)

7-   علیرضا عباسی صدر                    عضو کمیته (رئيس آموزش دانشکده فني مهندسي)

 

اختیارات کمیته منتخب شورای آموزشی:

 
اين کميته مسئول رسيدگي به مشکلات آموزشي دانشجويان کارشناسي است و معمولا هر دو هفته يکبار برگزار می شود.

1-    بررسی درخواست های مرخصی پس از اتمام مهلت قانونی

2-    بررسی درخواست های حذف ترم پس از اتمام مهلت قانونی

3-    بررسی درخواست های ثبت وضعیت تحصیلی سنوات گذشته دانشجویان

4-    رسیدگی به تخلفات و اشتباهات سهوی کاربران آموزشی دانشگاه

5-    بررسی درخواست های حذف درس یا دروس به سبب مشکلات متعدد

6-    بررسی درخواست های اصلاح نمرات اساتید

7-    افزایش سنوات دانشجویان در قالب مقررات

8-    بررسی درخواست های فراغت از تحصیل پیش ترم

9-    بررسی درخواست های اصلاح کد دروس بر پایه نظارت گروه های آموزشی

10- بررسی درخواست های اعاده به تحصیل دانشجویان راکد در بازه و قالب مقررات آموزشی

11- بررسی هرگونه درخواست طرح مشکل آموزشی دانشجویان غیر از موارد فوق

 

فرآیند کمیته منتخب شورای آموزشی:

 

1-    ثبت درخواست طرح مشکل آموزشی در پورتال دانشجو

2-    اظهار نظر دانشکده

3-    اظهار نظر گروه آموزشی

4-    بررسی مشکل توسط مدیریت آموزشی

5-    طرح در جلسه کمیته منتخب شورای آموزشی

6-    اعلام و ثبت رای کمیته منتخب شورای آموزشی در پورتال دانشجو