فرم های پذیرش و ثبت نام


فرم شماره ی (۱) الزامی برای همه ی دانشجویان

.

فرم شماره ی (۴)مخصوص دانشجویان روزانه ی دارای سهمیه منطقه ۱، شاهد و ایثارگر

.

فرم شماره ی (۵) مخصوص دانشجویان روزانه دارای سهمیه ی مناطق ۲ و ۳

.

فرم شماره ی (۲۹) مخصوص دانشجویان اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ

.

فرم  درخواست معافیت تحصیلی

.

فرم نقص مدارک ثبت نامی

.

فرم تعهد کارت دانشجویی