نظام وظیفه


دانستنیهای صدور معافیت تحصیلی و بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی

.

سوالات متداول در خصوص معافیت تحصیلی دانشجویان

.

آیین نامه ی جدید سنوات ارفاقی

.

جدول سنوات مجاز تحصیل

.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویان