کمیسیون موارد خاص

اعضای کمیسیون موارد خاص:

 

۱-   ریاست دانشگاه (رئیس کمیسیون)

۲-   معاونت دانشجویی و فرهنگی (دبیر کمیسیون)

۳-    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۴-    مدیر امور آموزشی

۵-    مدیر تحصیلات تکمیلی

۶-    رئیس ستاد شاهد

۷-   یک عضو هیات علمی

 

اختیارات کمیسیون موارد خاص:

 

۱- بررسی درخواست اعاده به تحصیل دانشجویان اخراج از نظر مقررات آموزشی

۲- بررسی درخواست مهمان و انتقالی خارج از آیین نامه نقل و انتقالات

۳- افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان

۴- موافقت با اعاده به تحصیل دانشجویان ترک تحصیل در بازه مقرر

۵- بررسی درخواست های مرخصی بدون احتساب سنوات

۶- بررسی درخواست تغییر رشته از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر