کميسيون موارد خاص

اعضای کميسيون موارد خاص:

 

1-   رياست دانشگاه (رئيس کميسيون)

2-   معاونت دانشجويي و فرهنگي (دبير کميسيون)

3-    معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

4-    مدير امور آموزشي

5-    مدير تحصيلات تکميلي

6-    رئيس ستاد شاهد

7-   يک عضو هيات علمي

 

اختيارات کميسيون موارد خاص:

 

1- بررسی درخواست اعاده به تحصیل دانشجویان اخراج از نظر مقررات آموزشی

2- بررسی درخواست مهمان و انتقالی خارج از آیین نامه نقل و انتقالات

3- افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان

4- موافقت با اعاده به تحصیل دانشجویان ترک تحصیل در بازه مقرر

5- بررسی درخواست های مرخصی بدون احتساب سنوات

6- بررسی درخواست تغییر رشته از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر