اداره آموزش دانشکده

همکاران اداره ی آموزش
ادبیات و علوم انسانی پارسی نژاد ۴۴۰۱۳۰۷۷ شاد ۴۴۰۱۳۲۴۶
الهیات و معارف اسلامی خلقی ۴۴۰۱۲۸۷۴ خانم بهزاد ۴۴۰۱۳۰۶۸  موسوی فرد ۴۴۰۱۳۲۳۲
مهندسی برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی ۴۴۰۱۲۸۴۵  
تربیت بدنی و علوم ورزشی یاراحمدی ۴۴۰۱۲۷۵۵ خانم امیری ۴۴۰۱۲۷۵۴  
جغرافیا و علوم محیطی جمال آبادی ۴۴۰۱۳۱۹۸ خسروجردی ۴۴۰۱۳۲۹۸  
ریاضی و علوم کامپیوتر استاجی ۴۴۰۱۳۰۴۱   آقای قادری ۴۴۰۱۳۰۳۱
علوم پایه خانم افضلی ۴۴۰۱۳۱۴۹    
مهندسی عباسی ۴۴۰۱۲۷۹۸ مقدم ۴۴۰۱۲۷۹۷
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر ۴۴۰۱۲۸۵۴
 
مهندسی معماری و شهرسازی دلاوری ۴۴۰۱۳۱۷۴ وفایی ۴۴۰۱۲۹۴۵  

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397