اداره آموزش دانشکده

همکاران اداره ي آموزش
ادبيات و علوم انسانی آقای پارسي نژاد 44013077 آقای شاد 44013246
آقای استاجي 44013041
الهيات و معارف اسلامی  آقای موسوی فرد 44013232 خانم بهزاد 44013068 آقای خلقی 44012874
مهندسی برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی 44012845  
تربيت بدني و علوم ورزشی آقای ياراحمدي 44012755 خانم اميري 44012754  
جغرافيا و علوم محیطی آقای جمال آبادي 44013198  
رياضي و علوم کامپیوتر  آقاي قادري 44013031
علوم پایه خانم افضلی 44013149  خانم اقدسی 44012451  
مهندسي آقای عباسي 44012798 آقای مقدم 44012797
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر 44012854
 
مهندسی معماری و شهرسازی آقای دلاوری 44013174 آقای وفایی 44012945