اداره آموزش دانشکده

همکاران اداره ی آموزش
ادبیات و علوم انسانی آقای دلبری ۴۴۰۱۳۰۶۴ آقای پویان راد ۴۴۰۱۳۰۷۸
آقای پارسی نژاد ۴۴۰۱۳۰۷۷
الهیات و معارف اسلامی آقای خلقی ۴۴۰۱۲۸۷۴ خانم بهزاد ۴۴۰۱۳۰۶۸  
مهندسی برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی ۴۴۰۱۲۸۴۵  
تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای یاراحمدی ۴۴۰۱۲۷۵۵ خانم امیری ۴۴۰۱۲۷۵۴  
جغرافیا و علوم محیطی آقای جمال آبادی ۴۴۰۱۳۱۹۸ آقای خسروجردی ۴۴۰۱۳۲۹۸  
ریاضی و علوم کامپیوتر آقای استاجی ۴۴۰۱۳۰۴۱   آقای قادری ۴۴۰۱۳۰۳۱
علوم پایه آقای ثابتی ۴۴۰۱۳۰۴۳  آقای شیعی ۴۴۰۱۳۰۴۴   
مهندسی آقای عباسی ۴۴۰۱۲۷۹۸ آقای مقدم ۴۴۰۱۲۷۹۷
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر ۴۴۰۱۲۸۵۴
 
مهندسی معماری و شهرسازی آقای دلاوری ۴۴۰۱۳۱۷۴ آقای وفایی ۴۴۰۱۲۹۴۵