اداره آموزش دانشکده

همکاران اداره ي آموزش
ادبيات و علوم انسانی پارسي نژاد 44013077 شاد 44013246
الهيات و معارف اسلامی خلقی 44012874 خانم بهزاد 44013068  موسوی فرد 44013232
مهندسی برق و کامپیوتر خانم دولت آبادی 44012845  
تربيت بدني و علوم ورزشی ياراحمدي 44012755 خانم اميري 44012754  
جغرافيا و علوم محیطی جمال آبادي 44013198 خسروجردي 44013298  
رياضي و علوم کامپیوتر استاجي 44013041   آقاي قادري 44013031
علوم پایه خانم افضلی 44013149    
مهندسي عباسي 44012798 مقدم 44012797
مهندسی نفت و پتروشیمی خانم آذین فر 44012854
 
مهندسی معماری و شهرسازی دلاوری 44013174 وفایی 44012945