ضمن عرض تبریک به پذیرقته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۴ به اطلاع  این دسته از پذیرفته شدگان می رساند پس از مطالعه اطلاعیه مربوطه نسبت به تکمیل مدارک قید شده اقدام و در زمان مقرر طبق برنامه زمان بندی شده به دانشکده های مربوطه در دانشگاه حکیم سبزواری مراجعه نمایند.

 

اطلاعیه

 

فرم شماره یک ( رزومه داوطلبین)

 

 

برنامه زمان بندی  مصاحبه

کد رشته – گرایش    –  دوره   –  تاریخ مصاحبه    -تلفن دانشکده
۵۰۳۶ آموزش زبان انگلیسی -روزانه- ۱۹ اردیبهشت  ۴۴۰۱۳۱۱۷-۰۵۱
۴۹۸۶ زبان و ادبیات عرب روزانه ۲۰ اردیبهشت  ۴۴۰۱۳۱۴۶-۰۵۱
۴۸۹۶ زبان و ادبیات فارسی روزانه ۲۱ اردیبهشت  ۴۴۰۱۳۱۱۷-۰۵۱
۴۹۶۵ زبان و ادبیات فارسی پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۱۱۷-۰۵۱
۱۰۵۶ ژئومورفولوژی – مدیریت محیطی روزانه ۲۲ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۱۰۷۸ ژئومورفولوژی – مدیریت محیطی پردیس ۲۲ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۱۰۶۴ ژئومورفولوژی – مخاطرات محیطی روزانه ۲۲ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۱۰۷۹ ژئومور فولوژی – مخاطرات محیطی پردیس ۲۲ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۱۰۸۳ آب و هواشناسی – تغیرات آب وهوایی روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۱۰۸۸ آب وهواشناسی – کشاورزی روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۲۷۰-۰۵۱
۲۰۳۹ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی- عصبی عضلانی روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۵۱-۰۵۱
۲۰۵۷ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۵۱-۰۵۱
۲۰۷۳ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی- عصبی عضلانی پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۵۱-۰۵۱
۲۰۸۲ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۵۱-۰۵۱
۲۵۶۱ ریاضی – جبر روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۰۳۷-۰۵۱
۲۶۷۸ ریاضی – جبر پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۰۳۷-۰۵۱
۲۵۹۸ ریاضی – آنالیر روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۰۳۷-۰۵۱
۲۳۶۴ شیمی – شیمی معدنی روزانه ۲۰ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۱۷۰-۰۵۱
۲۳۹۸ شیمی – شیمی معدنی پردیس ۲۰ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۱۷۰-۰۵۱
۲۸۲۷ فیزیک روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۱۷۰-۰۵۱
۲۹۶۱ فیزیک پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۳۱۷۰-۰۵۱
۳۰۴۹ مهندسی برق – الکترونیک روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۸۲۱-۰۵۱
۳۰۹۱ مهندسی برق – الکترونیک پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۸۲۱-۰۵۱
۳۷۵۴ مهندسی پزشکی – بیو الکتریک روزانه ۱۹ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۸۲۱-۰۵۱
۳۵۸۷ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی روزانه ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۷۱-۰۵۱
۳۶۲۷ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی پردیس ۲۱ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۷۱-۰۵۱
۳۸۸۷ مهندسی مواد متالوژی روزانه ۱۹ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۷۱-۰۵۱
۳۹۱۴ مهندسی مواد متالوژی پردیس ۱۹ اردیبهشت ۴۴۰۱۲۷۷۱-۰۵۱