ضمن عرض تبریک به پذیرقته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری 1394 به اطلاع  این دسته از پذیرفته شدگان می رساند پس از مطالعه اطلاعیه مربوطه نسبت به تکمیل مدارک قید شده اقدام و در زمان مقرر طبق برنامه زمان بندی شده به دانشکده های مربوطه در دانشگاه حکیم سبزواری مراجعه نمایند.
 
اطلاعیه
 
فرم شماره یک ( رزومه داوطلبین)
 
 
برنامه زمان بندی  مصاحبه
کد رشته – گرایش    –  دوره   –  تاریخ مصاحبه    -تلفن دانشکده
5036 آموزش زبان انگلیسی -روزانه- 19 اردیبهشت  44013117-051
4986 زبان و ادبیات عرب روزانه 20 اردیبهشت  44013146-051
4896 زبان و ادبیات فارسی روزانه 21 اردیبهشت  44013117-051
4965 زبان و ادبیات فارسی پردیس 21 اردیبهشت 44013117-051
1056 ژئومورفولوژی – مدیریت محیطی روزانه 22 اردیبهشت 44013270-051
1078 ژئومورفولوژی – مدیریت محیطی پردیس 22 اردیبهشت 44013270-051
1064 ژئومورفولوژی – مخاطرات محیطی روزانه 22 اردیبهشت 44013270-051
1079 ژئومور فولوژی – مخاطرات محیطی پردیس 22 اردیبهشت 44013270-051
1083 آب و هواشناسی – تغیرات آب وهوایی روزانه 21 اردیبهشت 44013270-051
1088 آب وهواشناسی – کشاورزی روزانه 21 اردیبهشت 44013270-051
2039 تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی- عصبی عضلانی روزانه 21 اردیبهشت 44012751-051
2057 فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی روزانه 21 اردیبهشت 44012751-051
2073 تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی- عصبی عضلانی پردیس 21 اردیبهشت 44012751-051
2082 فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی پردیس 21 اردیبهشت 44012751-051
2561 ریاضی – جبر روزانه 21 اردیبهشت 44013037-051
2678 ریاضی – جبر پردیس 21 اردیبهشت 44013037-051
2598 ریاضی – آنالیر روزانه 21 اردیبهشت 44013037-051
2364 شیمی – شیمی معدنی روزانه 20 اردیبهشت 44013170-051
2398 شیمی – شیمی معدنی پردیس 20 اردیبهشت 44013170-051
2827 فیزیک روزانه 21 اردیبهشت 44013170-051
2961 فیزیک پردیس 21 اردیبهشت 44013170-051
3049 مهندسی برق – الکترونیک روزانه 21 اردیبهشت 44012821-051
3091 مهندسی برق – الکترونیک پردیس 21 اردیبهشت 44012821-051
3754 مهندسی پزشکی – بیو الکتریک روزانه 19 اردیبهشت 44012821-051
3587 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی روزانه 21 اردیبهشت 44012771-051
3627 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی پردیس 21 اردیبهشت 44012771-051
3887 مهندسی مواد متالوژی روزانه 19 اردیبهشت 44012771-051
3914 مهندسی مواد متالوژی پردیس 19 اردیبهشت 44012771-051