دانشجویان عزیز دقت بفرمایید از بین فرمهای 1، 4 ، 5 و 15 فرم مربوط به شرایط خود و سهمیه های ثبت نامی خود را انتخاب و پس از تکميل به همراه ساير مدارک ارسال نمايید.

ضمنا این فرمها برای پذیرفته شدگان کنکور سراسری و سوابق تحصیلی مشترک می باشد.

.

فرم شماره ی (1) الزامی برای همه ی دانشجویان
.

.
فرم شماره ی (4)مخصوص دانشجویان روزانه ی دارای سهمیه منطقه 1، شاهد و ایثارگر
.

.
فرم شماره ی (5) مخصوص دانشجویان روزانه دارای سهمیه ی مناطق 2 و 3
.

.
فرم شماره ی (15) مخصوص دانشجویان اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ
.

.